Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#1974 Score: 0

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Jeg har i dag sendt nedenstående klage til Miljø- og Fødevareministeriet:

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
mail@lfst.dk

Halmtofte, den 26. juli 2017

Klage over afgørelse vedrørende økologisk biavl
Journalnummer: 17-6030-000007

Med brev af 16. maj d.å. har ministeriet nægtet at godkende mine 5 bigårde. Det sker angiveligt med henvisning til en matematisk model, som ikke kan godkende de angivne placeringer defineret alene ved disses koordinater. Afslaget er ikke vedlagt klagevejledning.

I min ansøgning har jeg beskrevet bigårdenes placering på økologiske arealer, i visse tilfælde afgrænset af vand. Ministeriets afgørelse er tilsyneladende truffet uden overvejelser desangående.

Danmark er endnu ikke reduceret til et robotstyre, hvor afgørelser kan træffes maskinelt. Vi har alle krav på en individuel og konkret begrundet afgørelse. Da det ikke ses at være tilfældet, anser jeg afgørelsen for ugyldig.

Jeg skal derfor anmode ministeriet om at foretage en individuel og konkret vurdering af min ansøgning og sende mig et fyldestgørende svar inden 7 arbejdsdage.

Såfremt svaret fører til en godkendelse, behøver ministeriet ikke foretage sig yderligere. Skulle jeg mod forventning ikke få mine bigårde godkendt, anmoder jeg om fuldstændig aktindsigt i, hvorledes afgørelsen er truffet, herunder hvorledes formlen for beregningen af overensstemmelsen mellem Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 (KFO 889/2008) og den hertil svarende danske virkelighed er udformet. Denne aktindsigt skal efter loven foreligge inden 7 arbejdsdage.

Jeg kan tilføje, at mine bigårde opfylder ovennævnte forordnings krav i mindst samme grad som svenske og tyske bigårde, hvorfra honningen lovligt kan forsynes med det røde, såkaldt ”danske” økomærke. En manglende godkendelse af mine bigårde vil derfor stride imod lighedsgrundsætningen indenfor dansk forvaltningsret.

Rent praktisk tillader jeg mig at nævne, at det er særdeles uhensigtsmæssigt at forsøge at gennemføre en godkendelsesprocedure som den foreliggende, hvor biavlen prioriteres helt i bunden af produktionspyramiden, selvom den danner grundlaget for en stor del af landbrugs- og gartneriproduktionen. Det er ikke hensigtsmæssigt at skulle godkende de økologiske bigårde langt henne i sæsonen, efter at landmændene har indberettet deres afgrøder på det såkaldte fællesskema. Det gør det meget vanskeligt at planlægge biavlen, og det rummer ingen garanti for biernes næringsgrundlag, idet landmændene også efter dette tidspunkt lovligt kan ændre placeringen af blomstrende afgrøder. Samtidig forekommer det ikke rimeligt, at en tidligt blomstrende afgrøde som vinterraps skal blokere for biernes placering resten af sæsonen.

Jeg tillader mig at imødese Deres snarlige svar.
Med venlig hilsen

Bo Brebøl

Halmtofte
Gammelbyvej 15
4900 Nakskov.