Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#979 Score: 0

Flemming Vejsnæs
Deltager
10 pts

Høringsportalen – følgende er pt. til høring.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60195

Bla. står der:

Kapitel 7

Bier

§ 66. Bistader til økologisk biavl skal bestå af mindst 50 % naturlige materialer.

§ 67. Økologiske bigårde skal placeres, så bierne trækker på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.

Stk. 2. Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevet arealer eller naturarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Arealerne i stk. 2 må ikke være:

1) Behandlet med pesticider eller handelsgødning.

2) Kortlagt efter jordforureningsloven på hverken vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

3) Områder der kan være lettere forurenet i henhold til den til enhver tid gældende jordforureningslovs § 50a.

§ 68. NaturErhvervstyrelsen udarbejder hvert år efter fristen for den fælles indberetning et kort over de områder hvor kriterierne i § 67 er opfyldt. Godkendelse eller afvisning af de i § 14, stk. 1, nr. 4, indberettede koordinater på bigårde sker på baggrund af dette kort. Kortet opdateres en gang årligt, og det er altid det senest udarbejdede kort, som er gældende. Kortet er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside http://www.naturerhverv.dk.

…..

Indberetning

§ 14. Producenten skal hvert år indberette oplysninger om

1) jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt,

2) jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt, og

3) græsningsrettigheder og

4) bedriftens biavl, herunder om antal bi-familier, nøjagtig placering af bigården med angivelse af koordinater og omlægningstidspunkt.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte oplysninger skal indgives til NaturErhvervstyrelsen via Fællesskema, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markkort og elektronisk Fællesskema.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 4 nævnte oplysninger skal inden 10. april sendes særskilt til NaturErhvervstyrelsen, som skal godkende placeringen af bigården. Hvis placeringen ikke kan godkendes, har biavleren 5 hverdage efter modtagelse af afslaget til at sende et nyt koordinatsæt, som ligger inden for det godkendte areal, jf. § 67, til endelig godkendelse af placering.

…..

This post has received 1 vote up and 1 vote down.